1. آزمون  كيفي فرآورده در واحد فراوري غذا  (سال 1393)
 2. آشپزي اعضاء واحشاء گوساله وگوسفند  (سال 1393)
 3. آشپزی آبزیان (سال 1393)
 4. اصول آشپزي و كار با تجهيزات (سال 1393)
 5. برآورد تجهيزات براي انبار و سردخانه داري در واحدفراوري غذا (سال 1393)
 6. برآورد ظرفيت موجود براي مواد اوليه و توليد محصول در واحد فراوري غذا (سال 1393)
 7. برآورد فضاهاي مورد نياز براي انواع انبارها در انواع واحدفراوري غذا (سال 1393)
 8. برآورد نياز تغذيه اي براي گروه هدف مصرف كننده محصول (سال 1393)
 9. برنامه ريزي تاسيس و راه اندازي واحد فراوري غذا (سال 1393)
 10. برنامه ريزي خريد و فروش موادومحصولات واحد فراوري غذا (سال 1393)
 11. برنامه ريزي عملياتي وتوليد براي واحد فراوري غذا (سال 1393)
 12. برنامه ريزي وكنترل عرضه و تقاضا ي محصولات واحد فراوري غذا (سال 1393)
 13. بودجه بندي و محاسبه ميزان مواد اوليه مورد نياز براي واحد فراوري غذا (سال 1393)
 14. پيش غذا و سالادساز (سال 1393)
 15. تهيه انواع پلو پیشرفته (سال 1393)
 16. تهيه چك ليست هاي كنترل فرايند در واحدفراوري غذا (سال 1393)
 17. تهيه خوراك هاي گوشتي پيشرفته (سال 1393)
 18. تهيه غذاهاي فوري پرسي (سال 1393)
 19. تهيه نوشيدني ها (سال 1393)
 20. تهیه غذاهای خمیری (سال 1393)
 21. حسابداري واحد فراوري غذا (سال 1393)
 22. روش هاي بهينه و كاربري انبار و سردخانه درواحدفراوري غذا (سال 1393)
 23. سنجش كارايي نيروي انساني در واحد فراوري غذا (سال 1393)
 24. کباب پزی پیشرفته (سال 1393)
 25. كنترل انبار و سردخانه در واحدفراوري غذا (سال 1393)
 26. كنترل نحوه طراحي ساخت ساختمان و تجهيزات واحدفراوري غذا (سال 1393)
 27. كنترل و بررسي شرايط فرآوري در واحدفراوري غذا (سال 1393)
 28. مديريت بهداشتي و ايمني در واحد هاي توليدي مواد غذايي (سال 1393)
 29. منو سازي براي محصولات واحدفراوري غذا (سال 1393)
 30. نظافت و ضد عفونی کنترل حشرات و جانواران موذی (سال 1393)
 31. نگهداري مواد غذايي و كنترل فساد (سال 1393)
 32. نگهداري و بهبود كيفيت مواد غذايي در واحد فراوري غذا (سال 1393)