1.  فناوری نرم و  فرهنگی (11)
  2. صنعت ورزش  (38)
  3. صنایع دستی (طلا و جواهر سازی)  (1)
  4. فرش
  5. صنایع دستی(چوب،فلز،سفال،چاپ،سنگ،شیشه و چرم)
  6. صنایع دستی(دوخت های سنتی)  (1)
  7. صنایع دستی(بافت)
  8. هنرهای تجسمی
  9. هنرهای تزیینی
  10. هنرهای نمایشی