آناليز و شبيه سازي پايپينگ درصنایع شیمیایی با نرم افزار AUTO PIPE
تحلیل و شبیه سازی تجهيزات صنايع داروسازي با نرم افزار PDMS
كارور نرم افزار PIPEPHASE در صنايع شيميايي