1. ارزیابی سوانح و کنترل صحنه
  2.  افسر HSE در پروژه هاي صنعت نفت (سال 1394)
  3. بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشتی در محیط کار
  4. بهداشت و ایمنی محیط کار در  صنعت فرش
  5. تامين محيط بهداشت در خانه با مشاركت افراد خانواده
  6. جمع آوری و انتقال پسماند