1. اپراتور موبایل روبات بازرسی ویدئو متری شبکه های فاضلاب (سال 1393)
  2. تکنیسین کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و بیمارستانی  ( آبان 1394)