سازمان جهان کار

http://www.ilo.org/

دفتر بين المللي آموزش هاي فني و حرفه اي يونسکو

http://www.unevoc.unesco.org/

استاندارد های بين المللی حرف و مشاغل ISCO

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm

مرکز پژوهش ملي در آموزش هاي فني و حرفه اي آمريکا

http://www.nccte.org/

سازمان آموزش فني و حرفه اي جنوب شرق آسيا

http://www.voctech.org.bn/

کميته وزارتي آموزش فني و حرفه اي استراليا

http://www.nqc.tvetaustralia.com.au/

مرکز آموزش فني و حرفه اي TAFE استراليا

http://www.tda.edu.au/

موسسه پژوهشي آموزش هاي فني و حرفه اي استراليا

http://www.avetra.org.au/

مرکز ملي پژوهش فني و  حرفه اي استراليا

http://www.ncver.edu.au/

شبکه ملي آموزش هاي فني و حرفه اي استراليا

http://www.vetnetwork.org.au/

مرکز مطالعات بازار کار انگليس

http://www.clms.le.ac.uk/

شوراي يادگيري و مهارت انگليس

http://www.lsc.gov.uk/

آژانس توسعه مهارت  و صلاحيت انگليس

http://www.qca.org.uk/

موسسه فدرال آموزش فني و حرفه اي آلمان

http://www.bibb.de/en/index.htm  

مرکز اروپايي توسعه حرفه آموزي

http://www.cedefop.europa.eu/

مرکز بين المللي کالج کلمبو – آموزش تکنسين

http://www.cpsctech.org

مرکز اروپايي تبادل نظر در آموزش هاي فني و حرفه اي

http://www.efvet.org/

مرکز پشتيبان آموزش هاي فني و حرفه اي اروپا

http://www.etf.europa.eu/

مرکز آمار اروپا

http://ec.europa.eu/eurostat  

بخش آمار سازمان ملل متحد

http://www.un.org/Depts/unsd/gs_natstat.htm

سازمان همکاري هاي و توسعه اقتصادي

http://www.oecd.org

مرکز آموزش هاي فني و حرفه اي مالزي

http://www.dsd.gov.my

دفتر توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي فليپين

www.tesda.gov.ph/

موسسه مطالعات کار- آلمان

http://www.iza.org