#رویکردهای پژوهش و برنامه درسی

  •تعامل بهره­ور 

•تعالی اطلاعات یکپارچه

 •تضمین کیفیت ، صداقت و  اعتماد

 •نوآوری در خدمات پژوهشی

 •رهبری متکی بر دانش

 •پرورش پژوهشگران مهارتی متعهد

 •تعالی مدیریتی و اجرایی