لطفا پس از پر کردن فرم های زیر آنها را به آدرس
ارسال فرمایید
 
 
 
 
 
  1. فرم نظر خواهي در خصوص محتواي استانداردهاي آموزشي سازمان
  2. در خصوص تبديل استاندارد شغل به استانداردهاي شايستگي SWOTفرم تحليل با مدل