1. آب دهی و نظارت بر رنگ آب (سال 1393)
 2. آماده سازی خوراک وغذادهی روزانه در استخر پرورش ماهیان سردآبی (سال 1393)
 3. آماده سازی شرایط لازم برای تکثیر (سال 1393)
 4. آهک پاشی ومحاسبه میزان آهک لازم (سال 1393)
 5. افزایش تولیدات آب و تعیین میزان آن (سال 1393)
 6. انکوباسیون تخم های استحصالي ماهيان گرم آبي (سال 1393)
 7. به گزینی ماهیان پیش مولد (سال 1393)
 8. به گزینی مولدین (سال 1393)
 9. پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها (سال 1393)
 10. تخمگیری از ماهیان سردآبی (سال 1393)
 11. تعيين خاك و آب مناسب براي پرورش (سال 1393)
 12. تکثیر مولدین گرم آبی (سال 1393)
 13. تکثیر مولدین ماهيان سردآبی (سال 1393)
 14. جداسازی مولدین ماهیان سردآبی (سال 1393)
 15. جیره نویسی و غذادهی در ماهیان سردابی (سال 1393)
 16. حمل و نقل بچه ماهیان در محلول رقیق آب نمک (سال 1393)
 17. صيد ماهيان و عرضه به بازار (سال 1393)
 18. صید و انتقال بچه ماهیان انگشت قد (سال 1393)
 19. صید و جمع آوری بچه ماهیان نیم گرمی (سال 1393)
 20. عملیات  احداث استخر پرورش ماهيان گرم آبي (سال 1393)
 21. قرنطینه مولدین نر و ماده در استخرهای جداگانه (سال 1393)
 22. كوددهي روزانه و محاسبه دوز مورد نياز كود (سال 1393)
 23. ماهی دار کردن استخر پرورش ماهی سردآبی (سال 1393)
 24. محاسبه میزان سم دیپترکس مورد نیاز (سال 1393)
 25. محافظت از استخرهای لارو گرمابی (سال 1393)
 26. مدیریت و کنترل شرایط آب (سال 1393)
 27. مکان یابی و آماده سازی استخر پرورش لارو ماهیان سردابی (سال 1393)
 28. نظارت بر آماده سازي استخر (سال 1393)
 29. نظارت بر رقم بندي (سال 1393)
 30. نظارت بر فرایند پاکسازی دیواره های استخر (سال 1393)
 31. نظارت بر کوددهی پایه (سال 1393)
 32. نظارت بر ماهی دار کردن (سال 1393)
 33. نظارت بر مرمت و بهسازی دیواره های استخر (سال 1393)
 34. نظارت بر نمونه برداری ماهانه از ماهیان (سال 1393)
 35. نظارت بر هوادهی روزانه (سال 1393)
 36. نگهداری اولیه لاروها تا پیش از انتقال به استخرهای خاکی (سال 1393)
 37. نگهداري پيش مولدين استخر ماهيان گرمايي (سال 1393)
 38. نگهداری و انکوباسیون تخم های استحصالی (سال 1393)
 39. نگهداری و تغذیه لاروها (سال 1393)