1. امور اداری
  2. امور مالی و بازرگانی
  3. بهداشت و ایمنی
  4. خدمات آموزشی
  5. طراحی و دوخت (صنايع پوشاك)
  6. فناوری اطلاعات
  7. گردشگری
  8. مراقبت و زیبایی
  9. هتلداری

**********

 
طراحی دوخت

دوره : طراحی و توسعه الگو و دوخت