1. ارزياب الماس / بازنگری (دی 1394)
  2. جواهرساز (سال 1393)
  3. گوهرشناس  / بازنگری (دی 1394)