1. آزمايش سنجش درلينك هاي راديو مايكروويو ديجيتال
  2. آزمايش سنجش در شبكه هاي فيبر نوري SDH
  3. طراحي لينك و شبكه هاي راديو مايكرويو ديجيتال
  4. مديريت آدرس هاي IP
  5. نصب و راه اندازي سيستم BTS
  6. نصب و راه اندازي لينك هاي راديو مايكرويو ديجيتال
  7. نگهداري و بهره برداري سيستم هاي راديوئي پرظرفيت فوجيستو (1392)
  8. نگهداري وبهره برداري سيستمهاي راديوئي پرظرفيت 2000S- SDH
  9. نگهداري و بهره برداری از سيستم ماكس   SDH زیمنس SMA-4 R2
  10. نگهداري و بهره برداري سيستم هاي راديوئي پرظرفيت NEC700E
  11.