اسامی پرسنل دفترپژوهش طرح و برنامه‌ریزی‌درسی

سمت

نام و نام خانوادگی

داخلی

مدیرکل

آقای اصغر فیضی

1103

مسئول دفتر

آقای ولی حسن پور- خانم ملکیان

1100

معاون پژوهش برنامه‌ریزی

آقای رضا احمدی

1110

معاون طرح و برنامه ریزی‌درسی

آقای رامک فرح آبادی

1105

رئیس اداره همکاری و ارتباط های علمی و تخصصی

آقای احمدبداقی

1518

رئیس اداره پژوهش

آقای محمدعلی حاتمیان

1127

رئیس اداره گروه کشاورزی

آقای محسن جلالی

1124

رئیس اداره گروه صنعت

خانم لیلا فرهادی

1114

حوزه برنامه‌ریزی وآمار

کارشناس

آقای باقری

1131

آقای علیمرادیان

1109

آقای مرادی

1128

خانم دادگر

1130

خانم فخیمی

1125

خانم شیری

1111

خانم مدرسی

1115

حوزه پژوهش

کارشناس

اقای حبیبی

1121

آقای فیروزبخت

1129

آقای منصوری

1129

خانم امینی

1122

خانم هادی پور

1107

حوزه برنامه ریزی درسی

کارشناس

آقای خلیل زاده

1108

آقای کشاورز

1112

خانم عباس زاده

1117

خانم یاوری

1132

خانم منتظری

1116

خانم حسینی

1106

66583658

66583626

خيابان آزادي - نبش خوش - سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور- دفتر پژوهش طرح و برنامه ریزی درسی

 
rpc@irantvto.ir